Algemene Voorwaarden

 1. Verkoper
  Atel J is een merknaam van Jessica De Buyser met maatschappelijke zetel Grote baan 298, 3150 Wespelaar, België en is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer BE0662641246. Het BTW nummer is BE0662641246 Contact opnemen kan via e-mail: jessicadebuyser@outlook.be.
 2. Toepassing
  Elke geplaatste bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de verkoper, die steeds deel uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.
 3. Prijzen
  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de koper te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 4. Offertes en aanvaarding van de bestelling
  Al onze offertes zijn vrijblijvend maar slechts geldig tot de vermelde vervaldatum. Wij zijn slechts gebonden aan een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben en nadien pas wanneer alle voorwaarden zoals een min. aantal deelnemers zijn bereikt. De informatie omtrent de diensten, producten en prijszetting, alsook de gedetailleerde info bij een workshop, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

  Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Atel J niet. ATEL J is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ATEL J is in geen enkel geval aansprakelijk van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 5. Bestelling
  Na het plaatsen van een reservatie of bestelling via de website krijgt de koper een bevestiging binnen de 2 werkdagen (werkdagen zijn ma- do met uitzondering van feestdag). Vrij-zo + feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd. Er worden geen bestellingen of reservaties aanvaard via telefoon, email, facebook, messenger, instagram, whatsapp of andere mediakanalen. Reservaties van  privé-workshops kunnen enkel via het aanvraagformulier op de website of via email aangevraagd worden en zijn pas definitief na schriftelijke bevestiging. 
 6. Workshops en evenementen
  Een inschrijving voor een workshop of evenement is pas definitief na het plaatsen van een bestelling en de ontvangst van de betaling. Wanneer de betaling werd uitgevoerd en de workshop of evenement wordt door ATEL J geannuleerd (door bv. te weinig inschrijvingen of overmacht), dan kan de betaling dienen als reservatie voor de volgende workshop (al dan niet dezelfde – naar eigen keuze) of worden terug gestort binnen de 14 werkdagen op het rekeningnummer dat gekend is in de database van onze website.

  Het inschrijvingsgeld voor workshops en evenementen wordt niet terugbetaald bij annulatie of afwezigheid van de koper, tenzij Atel-J deze plaats nog tijdig ingevuld krijgt. De koper mag ook zelf iemand anders sturen.
 7. Auteursrecht
  Naar een vrije workshop komen met een gekopieerd of geleend patroon is niet respectvol t.o.v. patroonontwerpers. Elke deelneemster dient dan ook te beschikken over een persoonlijk aangekocht patroon van de tas/het werkstuk die ze wil maken. Bij gebrek aan aankoopbewijs hiervan kan de toegang en/of deelname tot de workshop ontzegd worden en zal het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden.
 8. Betalingswijze
  Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan de koper kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden. 
 9. Herroepingsrecht
  Workshops en evenementen:

  Het herroepingsrecht waarbij de consument het recht heeft om af te zien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen, is niet van toepassing volgens W.E.R. Artikel VI.53, 13°. Het voorwerp van de overeenkomst, namelijk het geven van workshops en het organiseren van evenementen, wordt gekwalificeerd als diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding en zijn hierdoor uitgesloten van het herroepingsrecht.

  Digitale inhoud (PDF-bestanden, publicaties, digitale patronen, …):

  Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen.
 10. Aanbiedingen en kortingen
  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen en kortingen zijn beperkt in tijd. Kortingen kunnen persoonsgebonden zijn en deze zijn dan niet overdraagbaar aan derden. Kortingen en/of aanbiedingen mogen niet gecumuleerd worden. Er wordt dus steeds maar 1 korting (zowel korting in bedrag of als percentage) toegestaan per bestelling. Aanbiedingen en kortingen worden niet in contanten omgezet. Atel-J heeft het recht i.g.v. overmacht, vergissingen of fouten kortingen eenzijdig te wijzigen of te annuleren.
 11. Overmacht
  Wij zijn niet aansprakelijk, indien we verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die ATEL-J belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers en bezorgers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht.

  ATEL-J behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ATEL-J gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien ATEL J het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 12. Persoonsgegevens & gebruik van beeldmateriaal
  Door te bestellen op de website van ATEL-J, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. ATEL-J zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden.

  De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens, en kan dit recht uitoefenen door ATEL-J schriftelijk te contacteren. De koper heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be . De privacy policy van de onderneming is terug te vinden op [link].

  Door te bestellen op de website van ATEL J, staat de koper uitdrukkelijk toe dat er foto's en video-opnames van deelnemers gemaakt mogen worden tijdens workshops en evenementen. Het publiceren via o.a. website en social media van niet-geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden -waarop de deelnemer mogelijks herkenbaar is- gebeurt enkel indien de koper zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Voor gerichte (geposeerde) foto's hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig.
 13. Bewijs
  Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, backups, …).
 14. Aantasting geldigheid – niet-verzaking
  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door ATEL-J om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 15. Toepasselijk recht
  Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

  ATEL-J behoudt zich het recht ten allen tijde en zonder te verwittigen de voorwaarden te wijzigen.